Salam merdana türkmen halky we Türkmenistanly ildeşler

Elbetde käbir binamys, namart ýaranjaňlaryň getirýän delilerine gorä ykdysady çökgünçilik her yurtda bolup biler ýöne gynansakda halky ezýän çokerýän zat ykdysady çökgünçilikden beter ministrleriň we ş.m. ýolbaşçylaryň namartlygy, BOŞtutanyň binebis zatgormedik açgözligi açyk-aýdyň edip kabul etmäge bogny ysman dilden girizýän kanunlary.

Iki ÝOJ-nyň harby kafedralary ýapyldy

Şeýlelikde ýurduň 19 sany ýokary okuw jaýlaryndan mundan beýläk diňe Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetindäki, Türkmen döwlet ulag we transport hem-de Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutlaryndaky harby kafedralary işlär. Bu agzalan ýokary okuw jaýlarynyň ikisiniň harby kafedralarynyň ýapylmagy we onuň sebäpleri barada resmi taýdan habar serişdelerinde hiç hili habar ýa-da bildiriş berilmedi.

Gaza baý Ýolöteniň iş garyplygy

07.11.2014 Röwşen Çaryýew (RFE/RL) Kerpiçden gurlan bir gatly jaylar, umuman aýdylanda aswaltlanmadyk köçeler we çölüň bir gyrasynda ýerleşýän merkez bolan Mary welaýatynyň Ýolöten etraby, göräýmäge, adaty türkmen obalarynyň biri. Emma soňky ýyllaryň dowamynda bu obanyň ykbalyna aýgytly täsir ýetirip biljek käbir täzelikler ýüze çykdy. Ýagny, bu etrapda dünýäniň iň uly gaz gorlaryndan biri tapyldy! Britaniýanyň…

Maýyplaryň iş ýeri telekeçilere berildi

Myrat Gurbanow Türkmenistanyň Körler we kerler jemgyýetiniň esasy maksatlarynyň görmek, eşitmek we gürlemek mümkinçilikleri çäkli adamlary reabilitasiýa etmek, olary sosial taýdan goramak we öz ukybyna, başarnygyna laýyk iş ýerleri bilen üpjün etmek bolup durýandygy barada, bu jemgyýetiň döredilenine 80 ýyl dolanda, 2012-nji ýylda resmi metbugatda habar berlipdi. Bu jemgyýetiň düzüminde şu maksada gönükdirilen 10 sany…